LAN Fong Yuen
| 中文EN
LAN Fong Yuen

The Inventor of Hong Kong milk tea

Renowned in Hong Kong for more than half a century

Founded in 1952

0572-2777777

LAN Fong Yuen Food Co., Ltd.

Address: No. 1318, Xifeng Road, Fenghuang West Zone, Huzhou City, Zhejiang Province 313000, China Fax: +86 572-2777777

Follow us: WeChat

LAN Fong Yuen milk tea

© 2019 - Copyright LAN Fong Yuen - All Rights Reserved